А1 сертификати за командировка и осигуряване

А1 е удостоверение, което се издава от НАП по реда на европейски Регламент (EО) № 883/2004. Целта на удостоверението е да се определи в коя държава ще се заплащат осигурителните вноски на работника, а именно – дали в България или в държавата, в която работникът е командирован (приемаща държава).
А1 сертификати за командировка и осигуряване

А1 сертификати за командировка и осигуряване

А1 е удостоверение, което се издава от НАП по реда на европейски Регламент (EО) № 883/2004. Целта на удостоверението е да се определи в коя държава ще се заплащат осигурителните вноски на работника, а именно – дали в България или в държавата, в която работникът е командирован (приемаща държава).
 

MOXX Accounting може да помогне на своите служители и работници при командировки в чужбина, осигурявайки им формуляр А1. Формулярът А1 е важен документ, който позволява на работниците да запазят социалните и здравноосигурителни права в родната си страна, дори когато са временно разположени в друга държава-членка на ЕС.

Изискванията за издаване на формуляр А1 включват:

 1. Приложимост на националното законодателство на изпращащата държава-членка преди командироването на работника или служителя.

 2. Работникът трябва да бъде социално и здравно осигурен. Ако работникът преди командировката е бил безработен, трябва да бъде регистриран на борсата и да получава обезщетение за безработица. Ако е изтекло обезщетението за безработица, трябва да си плати здравните осигуровки за последните 2 месеца преди командировката и да подаде съответната декларация.

 3. Работодателят трябва да осъществява съществена дейност на територията на изпращащата държава и процентът на реализиран оборот на тази територия спрямо общия оборот, включително и за дейността в чужбина, не трябва да бъде по-малък от 25%.

 4. Трябва да има пряка връзка между работещото лице и работодателя, като договорът за работа трябва да е валиден през целия период на командировката.

 5. Не може да има заместване на работника от друг командирован работник.

 6. Периодът на командировката не може да надвишава 2 години, след което работникът трябва да се върне в родната си страна за поне два месеца преди да може да бъде командирован отново за нов двугодишен период.

Този процес на одобрение и издаване на формуляр А1 се извършва от компетентните институции и се разглежда индивидуално за всеки случай. Важно е работниците и служителите на MOXX Accounting да спазят тези изисквания, за да могат да се възползват от социалните и здравноосигурителни права по време на командировките си в чужбина.

MOXX Accounting предоставя информация относно уведомлението на НАП при командировки на работници в чужбина, както и процедурата за издаване на удостоверение А1.

Основни точки

MOXX Accounting предоставя информация относно уведомлението на НАП при командировки на работници в чужбина, както и процедурата за издаване на удостоверение А1. Важно е за работодателите и наетите лица да спазват тези правила и процедури, за да гарантират съответствие с социалните и здравноосигурителни правила по време на командировките в други държави-членки на ЕС.

Основни точки, обхванати в информацията от MOXX Accounting, включват:

 1. Лицата, които работят в две или повече държави-членки на ЕС, трябва да уведомят компетентната институция в държавата, в която пребивават.

 2. Работодателите от България, които изпращат работници в други държави-членки на ЕС, трябва да информират компетентната териториална дирекция на НАП, използвайки формуляр образец Окд-236.

 3. Удостоверението А1 се издава след уведомление и след като са изпълнени петте задължителни изисквания. Срокът за издаването му е 30 дни, ако изискванията са спазени.

 4. Удостоверението А1 не е разрешително за работа в ЕС, но осигурява приложимост на социалното и здравноосигурително законодателство на изпращащата държава по време на командировката.

 5. Необходимите документи за получаване на формуляр А1 включват попълнено искане, история на фирмата с оборотна ведомост, документи, удостоверяващи наличието на назначен персонал в България след командировката, копие на заповедите за командировка, копие на договора с чуждестранната фирма и други документи според изискванията на НАП.

 6. Подробните документи помагат на НАП да установи дали работодателят обикновено осъществява дейността си в България и да определи приложимото социално и здравноосигурително законодателство.

MOXX Accounting предлага съвети и помощ в съответствие с тези правила и процедури, и призовава работодателите и наетите лица да се консултират с тях, ако имат нужда от адвокат по трудово право или помощ във връзка с процедурите по издаване на удостоверение А1.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button