УСЛУГИ

Услуги

Видове счетоводни услуги

СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 • Първоначална регистрация на юридическо лице/фирма/ или свободна професия
 • Изготвяне на индивидуална счетоводна политика и сметкоплан
 • Ежемесечно осчетоводяване на стопанските операции в съответствие със Закона на счетоводстводо
 • Изготвяне и подаване на всички нужни декларации в зависимост от нуждите на всяка фирма – посочени в ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ в законоустановените срокове
 • Изготвяне и подаване на годишни финансови отчети – Баланс, Отчет за приходи и разходу/ОПР/, Отчет за паричните потоци/ОПП/, Отчет за собствения капитал/ОСК/ и др.
 • Изготвяне на междинни счетоводни отчети
 • Представляване и защита на клиента пред проверяващи държавни органи
 • Анализ на финансовото съсътояние на фирмата

Изготвяне на индивидуален план

Въпроси и отговори

В България задължението за обявяване на Годишния финансов отчет (ГФО) се отнася към юридическите лица и единния държавен фонд.

 1. Юридически лица: Това включва търговски дружества, кооперации, фондации, сдружения и други правни образувания, регистрирани по българското законодателство.

 2. Единен държавен фонд: ГФО трябва да обявят и единният държавен фонд (ЕДФ), който е важна институция в България, отговаряща за финансирането на социалните осигуровки.

Юридическите лица трябва да подават ГФО в Агенцията по приходите (НАП) и в Търговския регистър. ГФО включва финансов баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за промените в собствения капитал, отчет за паричните потоци и допълнителни бележки.

За единния държавен фонд, отчетът съдържа информация за събираните и изплатените осигурителни вноски и други финансови данни, свързани със социалните осигуровки.

ГФО трябва да бъде подаден в срок до 30 юни на следващата година след отчетния период. Важно е да се спазват тези срокове, за да се избегнат евентуални глоби или други санкции от страна на данъчните органи.

В България годишният финансов отчет (ГФО) трябва да бъде подаден до 30 юни на следващата година след отчетния период. Този срок важи за юридическите лица, които имат отчетен период, завършващ на 31 декември.

Например, ако отчетният период на фирмата приключи на 31 декември 2022 г., тя трябва да подаде годишния си финансов отчет за този период до 30 юни 2023 г.

Важно е да се отбележи, че този срок може да бъде променен или има допълнителни изисквания в зависимост от конкретните обстоятелства или изменения в законодателството. Поради това е препоръчително да се консултирате със счетоводител или данъчен съветник, за да се уверите, че сроковете и изискванията са изпълнени правилно и своевременно.

В общия случай, подаването на данъчна декларация само по себе си обикновено не е достатъчно. Данъчната декларация е документ, който съдържа информация за данъчните задължения и данъчните облагания на лицето за определен период. Въпреки това, за да подадете коректна данъчна декларация, е важно да предоставите необходимите подкрепящи документи и информация.

Примери за подкрепящи документи могат да включват:

 1. Годишен финансов отчет: За юридически лица или фирми, този отчет предоставя информация за финансовото положение, приходите и разходите през годината.

 2. Декларация по ДДС: Ако сте регистриран по ДДС, трябва да подадете и съответната декларация по ДДС.

 3. Данни за приходи и разходи: За физически лица, осъществяващи самостоятелна стопанска дейност, подадената данъчна декларация често трябва да бъде подкрепена от данни за приходите и разходите.

 4. Други счетоводни документи: В зависимост от конкретната ситуация, може да бъдат необходими и други счетоводни документи като фактури, банкови извлечения и др.

Препоръчително е да се консултирате с професионален счетоводител или данъчен съветник, който да ви предостави точни насоки за това какви документи са необходими за вашата конкретна ситуация и как да се подготвят и подадат в срок.

В повечето държави, включително и в България, физическите лица са задължени да декларират всички свои доходи, включително и страничните доходи, при подаване на годишната данъчна декларация. Странични доходи могат да включват приходи от дейности като подработка, консултации, преподаване, придобиване на авторски права, инвестиции и други.

В България, например, данъчната декларация се подава ежегодно чрез попълване на специфична форма, която включва информация за различни видове доходи и разходи. Тук влизат и страничните доходи, които трябва да бъдат ясно декларирани.

Важно е да спазвате задължението си за данъчно деклариране, за да избегнете евентуални глоби или други санкции от страна на данъчните органи. Ако сте несигурни относно процедурите и изискванията за данъчно деклариране в конкретната държава, в която пребивавате или извършвате дейност, препоръчително е да се консултирате с професионален данъчен съветник или адвокат.

Да, воденето на счетоводство е обикновено задължително за бизнеса в почти всички страни, включително и в България. Счетоводството е систематичен начин за записване и документиране на финансовите транзакции и събития, свързани с дейността на бизнеса. Този процес е важен не само от гледна точка на законосъобразността, но и за доброто управление и финансов контрол на фирмата.

Ето няколко причини защо счетоводството е от съществено значение за бизнеса:

 1. Законово изискване: В повечето държави законодателството изисква бизнесите да водят счетоводство и да представят финансова отчетност към регулаторните органи.

 2. Осигурява точна и достоверна информация: Счетоводството предоставя точна и достоверна информация за финансовото състояние на бизнеса, което е важно за вземането на управленски решения.

 3. Деклариране на данъци: Базирано на счетоводните записи, бизнесът може да подготви и подаде декларации за данъците си, които са задължителни за плащане.

 4. Оценка на рентабилността: Счетоводството позволява анализ на разходите и приходите, което е важно за определянето на рентабилността и ефективността на бизнеса.

 5. Изграждане на кредитна история: Воденето на счетоводство и редовното представяне на финансови отчети пред финансовите институции може да помогне за изграждането на кредитна история на бизнеса и подобряването на финансовите му перспективи.

Въпреки че счетоводството може да се извършва вътрешно от бизнеса, много фирми предпочитат да наемат лицензирани счетоводители или агенции за счетоводство, за да гарантират точността и съответствието с всички законови изисквания.

Годишният финансов отчет (ГФО) представлява комплексен документ, който включва различни счетоводни отчети и информация за финансовото състояние на бизнеса през определен финансов период. Съдържанието на ГФО може да варира в зависимост от юрисдикцията, видът на бизнеса и счетоводните стандарти, които се прилагат. Въпреки това, обикновено ГФО включва следните основни компоненти:

 1. Баланс: Това е основният счетоводен отчет, който представя активите, пасивите и собствения капитал на бизнеса към края на финансовия период. Балансът изразява равенството между активите и пасивите.

 2. Отчет за приходите и разходите: Този отчет предоставя информация за приходите и разходите на бизнеса през финансовия период. Включва приходи от продажби, оперативни и неоперативни разходи.

 3. Отчет за промените в собствения капитал: Този отчет показва промените в собствения капитал на бизнеса през финансовия период. Включва транзакции като издаване на нови акции, разпределение на дивиденти и други промени в собствеността на фирмата.

 4. Допълнителни бележки: Това са допълнителни информационни бележки, които обясняват и допълват основната информация в отчета. Те могат да включват информация за основните счетоводни политики, събития след края на финансовия период и др.

 5. Парични потоци: Този отчет представя движението на паричните средства в и извън бизнеса. Той включва оперативни, инвестиционни и финансови парични потоци.

ГФО трябва да бъде подготвен съгласно счетоводните стандарти и регулации в съответната държава. Освен това, бизнесите често използват ГФО като основен инструмент за оценка на своето финансово здраве и за предоставяне на информация на външни заинтересовани страни, като акционери, кредитори и регулаторни органи.

Срокът за подаване на данъчната декларация зависи от конкретната държава и вида на доходите. В много страни, включително и в България, срокът обикновено е до края на март месец на следващата година след годината, за която се подава декларацията.

В България обикновено срокът за подаване на годишната данъчна декларация за доходите на физически лица е до 30 април на следващата година след годината, за която се изготвя декларацията. Този срок може да се променя поради законодателни промени, затова е важно да проверявате актуалната информация или да се консултирате с данъчен съветник.

При подаване на данъчна декларация, е важно да спазвате сроковете, за да избегнете евентуални глоби или санкции от страна на данъчните органи. Ако сте несигурни за сроковете в конкретния случай, препоръчително е да се консултирате със счетоводител, данъчен съветник или да проверите уебсайта на националната данъчна агенция на съответната държава.

Обикновено счетоводните услуги се предоставят на редовна и непрекъсната база през цялата година, особено ако става дума за бизнес, който е активен и има редовни финансови транзакции. Счетоводната дейност включва множество задачи, като водене на счетоводни книги, подготовка на месечни отчети, следене на финансовите транзакции, подготовка на данъчни декларации и други. Тези процеси са особено важни за правилното функциониране на бизнеса и съответствие със законовите изисквания.

Въпреки това, в някои случаи може да съществува нужда от еднократни счетоводни услуги, например:

 1. Завършване на годишния финансов отчет: Ако бизнесът предпочита да използва външен счетоводител за завършване на годишния финансов отчет, това може да бъде предоставено като еднократна услуга.

 2. Аудит или специфични счетоводни проверки: Ако бизнесът има нужда от специфични счетоводни проверки, аудит или консултации по определени въпроси, счетоводната услуга може да бъде предоставена еднократно.

 3. Допълнителни консултации и анализи: Бизнесите могат да се обърнат към счетоводители за еднократни консултации или анализи, свързани със специфични ситуации или проблеми.

Въпреки това, в повечето случаи счетоводните услуги се предоставят редовно, за да се осигури актуалността и точността на финансовата информация през цялата година.

Счетоводното обслужване е важен аспект от управлението на бизнеса и е от съществено значение поради няколко ключови причини:

 1. Съответствие с законовите изисквания: Счетоводното обслужване е необходимо за спазване на законовите изисквания в областта на счетоводството и данъчното законодателство. Поддържането на точни и своевременни счетоводни записи е от съществено значение, за да се избегнат глоби и проблеми с данъчните органи.

 2. Прозрачност и отчетност: Счетоводното обслужване предоставя инструмент за прозрачност и отчетност за финансовото състояние на бизнеса. Този аспект е важен както за вътрешното управление, така и за комуникацията с външни заинтересовани страни, като инвеститори, кредитори, партньори и регулаторни органи.

 3. Управленски решения: Счетоводните данни предоставят основа за вземане на управленски решения. Собствениците и управленците на бизнеса могат да използват финансовата информация, за да анализират рентабилността, да следят разходите и да определят стратегията за бъдещето.

 4. Данъчно планиране: Счетоводните услуги са от съществено значение за правилното подготвяне на данъчната декларация на бизнеса. Данъчното планиране и оптимизацията на данъчното бреме са важни за поддържане на финансовата устойчивост на фирмата.

 5. Икономия от време и ресурси: Ако счетоводството се води правилно и ефективно, бизнесът може да икономисва време и ресурси. Професионалните счетоводители могат да осигурят ефективно водене на счетоводството, като освободят времето на управленците за други важни функции на бизнеса.

 6. Подобряване на финансовата устойчивост: Счетоводното обслужване помага за идентификацията на финансови тенденции и проблеми, които биха могли да засегнат стабилността на бизнеса. Това предоставя възможност за предприемане на мерки за подобрение.

В крайна сметка, счетоводното обслужване не само изпълнява задължителните изисквания, но и играе ключова роля в успешното управление и развитие на бизнеса.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button