СЧЕТОВОДСТВО НА МЕЖДУНАРОДНИ КЛИЕНТИ​

Счетоводство на международни клиенти

Счетоводство на международни клиенти

Разполагаме с изключителна квалификация и многогодишен опит, което ни позволява да предоставяме услуги на високо ниво:

СЧЕТОВОДСТВО НА МЕЖДУНАРОДНИ КЛИЕНТИ​

РЕГИСТРАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ТРУДОВИ ДОГОВИРИ: 

Подготовка и управление на трудови договори за международни служители.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕБИВАВАНЕ В БГ (5 ГОД.) 

Помощ при получаването на удостоверение за продължително пребиваване в България за период от 5 години.

ДАНЪЧНА РЕГИСТРАЦИЯ И УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИ: 

Подаване на молби за данъчна регистрация и удостоверение за български граждани с международен статут.

ИЗВАЖДАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАРТА 

Помощ при процеса на изваждане на Европейска здравноосигурителна карта за клиенти и техните служители.

ЛИКВИДАЦИИ НА КОМПАНИИ: 

Подкрепа при целия процес на ликвидация на фирми.

А1 СЕРТИФИКАТИ ЗА КОМАНДИРОВКА И ОСИГУРЯВАНЕ: 

Подготовка и представяне на A1 сертификати за служители, които са командировани в рамките на Европейския съюз.

БРАТНО НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДДС В ЕС: 

Услуги за обратно начисляване на ДДС във връзка с търговски операции в Европейския съюз.

ДАНЪК ПРИ ИЗТОЧНИКА (WITHHOLDING TAX) :

Консултации и подготовка на данъчни декларации за данък при източника.

OSS (ONE-STOP SHOP) ЗА ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ: 

Специализирана поддръжка и управление на данъци в рамките на OSS за електронни услуги.

Нашата комплексна и специализирана подкрепа е насочена към максимизиране на съответствието и оптимизиране на данъчната ефективност във вашия международен бизнес в България.

Нашата комплексна и специализирана подкрепа е насочена към максимизиране на съответствието и оптимизиране на данъчната ефективност във вашия международен бизнес в България.

Ако имате въпроси, изпратете ни запитване

Въпроси и отговори за счетовдство на международни клиенти

В България, фирмата трябва да се регистрира по ДДС, когато:

 1. Оборотът надвишава зададения лимит:  Ако годишният оборот на фирмата през последните 12 месеца надвиши или се очаква да надвиши определен от Националния доходен агент (НДА) лимит за задължителната регистрация по ДДС. Лимитът може да се променя от време на време и зависи от конкретните законови промени.

 2. Извършване на облагаема доставка на стоки или услуги: Ако фирмата извършва облагаеми сделки, това е основен критерий за регистрация по ДДС. Облагаемите доставки включват продажби на стоки или предоставяне на услуги срещу заплащане.

 3. Въвеждане на стоки от друга държава-членка на ЕС: Фирмата задължително трябва да се регистрира по ДДС, ако внася стоки от друга държава-членка на Европейския съюз и оборотът от тези вноски надвишава определен лимит.

 4. Извършване на вътреобщностни придобивки с държави от ЕС: Ако фирмата прави вътреобщностни придобивки на стоки от други държави-членки на ЕС и този оборот надхвърли даден лимит, е необходимо да се регистрира по ДДС.

За точния момент на регистрация и лимитите е важно да се консултирате със специалист по данъчно облагане или да проверите последните законови промени и указания от НДА.

Регламентът за защита на личните данни (GDPR) е законодателен акт на Европейския съюз (ЕС), който влезе в сила на 25 май 2018 г. и установява стандарти за събиране, обработка и съхранение на лични данни на граждани на ЕС. GDPR има за цел да защити правата и свободите на физическите лица във връзка с обработката на техните лични данни и да хармонизира законодателствата в областта на защитата на данните в целия ЕС.

Главните принципи на GDPR включват:

 1. Съгласие: Обработката на лични данни изисква ясно, информирано и свободно данните субектите да дадат своето съгласие.

 2. Права на субектите: Лицата, на които се отнасят личните данни, имат право на достъп до своите данни, право на коригиране, право на забравяне и други права за контрол върху своите данни.

 3. Отчитане и прозрачност: Отговорните за обработката на данни трябва да поддържат прозрачност и да водят подробни записи за обработваните данни.

 4. Отговорност и документация: За да се докаже съответствие с GDPR, организациите трябва да поддържат подробни документи за своите данни защитни мерки.

GDPR е задължителен за всички организации, които обработват лични данни на граждани на ЕС, независимо от това къде са базирани. Нарушенията на GDPR могат да доведат до сериозни глоби. Въпреки че стандартите на GDPR се налагат от ЕС, те често се използват като пример за други страни и региони при формулирането на закони за защита на данните.

Търговската марка е правно защитен символ, който идентифицира и разграничава стоки или услуги от една фирма от тези на други фирми. Тя може да включва логото, името, слогана или друг символ, който е асоцииран с определена компания или продукт.

Една търговска марка предоставя на държателя й правото да използва, продава или лицензира използването на символа във връзка с определени стоки или услуги. Това право предпазва от нелегалното използване или копиране на този символ от други фирми. Регистрацията на търговска марка предоставя по-голяма правна защита, като съответната институция (например, патентен офис) признава ексклузивните права на държателя.

Търговските марки са важен елемент в бизнес стратегиите, тъй като помагат на фирмите да изграждат и поддържат своята корпоративна идентичност, доверие у потребителите и конкурентно предимство на пазара. Освен това, търговските марки могат да станат ценен актив за компанията и да улеснят позиционирането на продуктите й в ума на потребителите.

В България физическите лица подават данъчна регистрация като физическо лице в различни случаи, включващи осъществяване на определени икономически или финансови дейности. Ето някои от обичайните ситуации, при които е необходимо да се подаде данъчна регистрация като физическо лице:

 1. Самостоятелна професионална дейност: Когато физическото лице се ангажира със самостоятелна професионална дейност (например, адвокат, лекар, архитект, счетоводител и др.), то е задължено да се регистрира по данъчни и социални основания.

 2. Извършване на търговска или друга икономическа дейност: Ако физическото лице извършва търговска, производствена, земеделска или друга икономическа дейност, което води до получаване на доходи, надвишаващи определен лимит, тогава е необходимо да се регистрира за данъчни цели.

 3. Допълнителни доходи: Ако физическото лице получава допълнителни доходи, например от наеми, лихви, отчуждение на имоти и др., които подлежат на облагане с данък, тогава трябва да извърши данъчна регистрация.

 4. Облагаем доход в чужбина: Ако физическото лице получава облагаем доход извън България, може да бъде задължено за данъчна регистрация, дори и ако не осъществява друга икономическа дейност в страната.

Въпреки че тези ситуации представляват общи случаи, винаги е препоръчително да се консултирате с данъчен консултант или експерт по данъчно облагане, за да получите конкретна информация в съответствие с вашата конкретна ситуация и законовите разпоредби.

Фирма, регистрирана по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), може да бъде дерегистрирана в различни ситуации. Ето някои от обичайните случаи, при които дерегистрацията може да бъде предприета:

 1. Прекратяване на дейността: Ако фирмата прекрати своята икономическа дейност, тя може да бъде дерегистрирана по ЗДДС. Това може да включва продажба на активи, прекратяване на търговска или производствена дейност, ликвидация и др.

 2. Оборот под зададения лимит: Ако годишният оборот на фирмата намалее под определен лимит, тя може да подаде молба за дерегистрация по ЗДДС. Лимитът за задължителна регистрация се определя от Националния доходен агент и се променя периодично.

 3. Промяна в структурата или собствеността: При промяна в структурата на фирмата, като например сливане, разделяне или прехвърляне на част от бизнеса, може да се наложи дерегистрация по ЗДДС.

 4. Фирма преустанови използването на ДДС системата: Ако фирмата спре да извършва облагаеми сделки и прекрати използването на ДДС системата, тя може да бъде дерегистрирана.

 5. Други обстоятелства: Съществуват и други обстоятелства, при които може да се наложи дерегистрация, като например съчетаване на дейности, промяна в правния статут на фирмата и др.

Важно е да се отбележи, че процедурите за дерегистрация по ЗДДС варират в зависимост от конкретната ситуация и законодателството, затова е препоръчително да се консултирате с данъчен консултант или представител на данъчната администрация, за да получите точна информация, приложима към вашата конкретна ситуация.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button