Бързо изготвяне на документи за регистрация или пререгистрация в ТР

Пререгистрацията на едноличните търговци, търговските дружества, клоновете на чуждестранните търговци, вписани в търговския регистър и кооперациите се налага, поради изискването на Закона за търговския регистър, в сила от 01.01.2008 г.

След тази дата регистрацията на посочените по-горе стопански субекти вече се извършва само в търговския регистър към Агенцията по вписванията, а всички регистрирани до този момент в търговските регистри към окръжните съдилища, имат срок, в който следва да се пререгистрират в търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Бързо изготвяне на документи за регистрация или пререгистрация в ТР

В какъв срок трябва да стане пререгистрацията на фирмите в търговкия регистър?

От 1 януари 2008 година, всеки, който желае да направи промяна по своята търговска регистрация като търговец, търговско дружество, клон или кооперация, такива като промяна в наименованието, съдружници, капитал, наследяване, прехвърляне на предприятие, адрес на управление и други подобни, трябва първо да извърши процеса на пререгистрация. Този изискван процес на пререгистрация стана задължителен и се прилага независимо от сроковете за реализиране на промените. Точно този процес на пререгистрация осигурява вписване на посочените промени или изтриването на регистрацията. Така, за да се извърши вписване на каквито и да било промени или заливане на регистрация, субектът трябва да следва стъпките на пререгистрация, което включва и попълване на съответните документи и процедури.

срокове регистражия и пререгистрация
разходи РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ

Колко ще Ви струва пререгистрацията?

Процедурата за пререгистрация на търговци и кооперации в България не включва държавна такса. Окръжните съдилища издават удостоверения за пререгистрация, съгласно § 4 от Закона за търговския регистър, и Агенцията по вписванията извършва вписването на пререгистриращите се търговци и кооперации без такса.

Въпреки това, процедурата за пререгистрация не е толкова опростена, колкото първоначално може да изглежда. За да я завършите успешно, трябва да следвате няколко стъпки. Първо, трябва да се снабдите с удостоверение за пререгистрация от съответното окръжно съдилище. След това трябва да попълните заявление и декларация съгласно Закона за търговския регистър и да изчакате на опашка в Агенцията по вписванията.

За да облекчите себе си от тази административна тежест, предлагате услугата за пререгистрация срещу минимална такса от 40 лева за ЕТ и 50 лева за търговско дружество (например ООД). Този процес отнема около 30-40 минути, при условие че разполагате с всички необходими документи. Ако някой от тях ви липсва, фирмата може да ги набави за вас. С този подход спестявате 6 лева от таксите за нотариуси за всяко заявление, което е необходимо за пререгистрацията, и този брой може да достигне до 12 лева за търговско дружество като ООД, което изисква две такива заявления.

Какво ще стане, ако пропуснете срока за пререгистрация?

Според текущия Закон за търговския регистър в България, ако не пререгистрирате фирмата си до 31.12.2011 г., тя ще бъде заличена служебно. Въпреки че този процес на пререгистрация не включва държавна такса, неговата служебна заличаване няма да бъде нито лесно, нито безплатно. Въвеждането на ликвидатор, назначен от Агенцията по вписванията, означава, че на заличаваната фирма ще се изисква да заплати възнаграждение на ликвидатора, което ще бъде на нейна сметка.

Това има няколко последици и изисквания:

  • Тъй като ликвидаторите получават възнаграждение, този процес изисква и плащане на осигурителни вноски от страна на ликвидираната фирма.
  • През периода на ликвидацията, фирмите продължават да имат различни задължения, включително подаване на годишни отчети пред НАП и НСИ, както и публикуване на годишните финансови отчети в търговския регистър. За непубликуването на тези финансови отчети могат да се налагат глоби, които започват от 500 лв.
  • Ако фирмата не плати възнаграждението на ликвидатора и съответните бюджетни задължения, това може да остави недоволни кредитори, като ликвидаторите и националния осигурителен институт. Най-засегнати са фирмите, които не разполагат с имущество или не са работели за известен период, тъй като това означава, че кредиторите им нямат какво да получат.
  • В резултат на тези фактори, фирмите не могат просто да бъдат заличени и често преминават през процедура на несъстоятелност в съответния окръжен съд. Този процес може да има сериозни последици както за съдружниците в тях, така и за членовете на управителните им органи.

След влизането в сила на последните промени в Закона за търговския регистър, търговците, които не са пререгистрирали фирмите си до крайния срок, няма да могат да извършват никакви сделки, освен разплащания с работници и служители. Всички останали сделки след тази дата ще се считат за нищожни.

Следователно, служебното заличаване на фирма не е желателно решение, а процедурата на пререгистрация представлява по-изгодна алтернатива. Така можете да избегнете множество проблеми и глоби, свързани с този процес.

срокове регистражия и пререгистрация

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button