Данъчни регистрации в България като физическо лице

Най-лесният начин да си подадеш годишната данъчна декларация

За физически лица.
Услугата не включва подаване на декларация образец № 6 за самоосигуряващи се лица.

Данъчни регистрации в България като физическо лице

Данъчни регистрации в България като физическо лице

Данните, които споделям в платформата, защитени ли са?

Да. Формата, чрез която ни изпращаш данните, има 256-bit SSL криптирана защита. Допълнително и целият ни сайт има SSL сертификат. Предоставените данни се съхраняват в силно защитен SOC 2, Type II сървър. Не пестим средства на тема сигурност. Адвокатами.бг Уеб ЕООД като оператор на Advokatami.bg е регистриран като администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни.

Кой подава декларация?

Местни физически лица, които:

 • Имат доходи от стопанска дейност като едноличен търговец
 • Имат доходи от свободна професия
 • Имат доходи от граждански договори
 • Имат доходи от наеми или продажба на имущество
 • Имат доходи от парични и предметни награди, съзтезания и конкурси
 • Искат да ползват данъчни облекчения
 • Са дали или получили заеми от други лица за общо над 10 000 лв или имат непосасени суми по такива заеми за над 40 000 лв през годината или предходните 5 години
 • Са придобили доходи от източник в чужбина, които се облагат с окончателен данък
 • Притежават акции и дялови участия в дружества и имоти в чужбина

Чуждестранни физически лица, които а получили доходи от източник България, подлежащи на облагане

Какъв данък дължа?

Данъкът върху общата годишна данъчна основа е 10%. За едноличните търговци – 15%.

Какво ще стане, ако не внеса данъка си в срок?

Върху невнесените данъци се начислява законна лихва (10% + основния лихвен процент).

Какво ще стане, ако не подам данъчна декларация?

Глобата за неподаване на декларация или подаване извън срока е 500 лв. за първо нарушение и 1000 лв. за второ.

Ако имам само доходи от трудов и граждански договор трябва ли да подавам декларация?

Да.

Ако не декларирам определени доходи, какво ще стане?

Възможно е да бъдеш потърсен от служител на Национална агенция по приходите и в последствие да се наложи да внесеш невнесените суми, заедно с всички лихви.

Как се подава декларацията?

 • По пощата с обратна разписка
 • На място в офиса на НАП по адрес по лична карта
 • В определени пощенски станции на място
 • По електронен път чрез електронен подпис или ПИК код
  и е подадено заявление за подаване на документи по електронен път

Какво е необходимо, за да се изготви данъчната декларация?

Налични документи за всички получени доходи.

Какви документи се прилагат?

 • Служебна бележка за доходи от трудови правоотношения
 • Служебна бележка за доходи от друга стопанска дейност
 • Служебна бележка за доходи от наем или друго възмездно предоставне за ползване на права или имущество
 • Копие на валидно решениие за ТЕЛК/НЕЛК
 • Копие на документ, удостоверяващ направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
 • Копие на документ, удостоверяващ, че дареното лице е от изброените в закона, за които може да се ползва данъчното облекчение за дарения, и копие на документ, удостоверяващ, че предметът на дарението е получен, както и допълнителни докуенти, ако лицата, в полза на които е дарението не са установени в България
 • Документ, издаден от банката кредитозаемател, удостоверяващ размера на направените през годината лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата на ипотечния кредит за закупуване на жилище, както и писмена декларация от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение за млади семейства за съответната данъчна година
 • Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ, включително приложенията към нея
 • Декларация за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ, включително приложенията към нея
 • Удостоверение за размера на внесения данък в чужбина, издадено от компетентните власти на другата държава, когато на местно физическо лице е удържан данък в друга държава
 • Удостоверение за размера на внесените в чужбина задължителни осигурителни вноски, издадено от компетентните власти на другата държава. Такова удостоверение се прилага, когато лицето е внасяло задължителни осигурителни вноски в чужбина
 • Документ за дължимия и внесен патентен данък, издаден от компетентната община, когато през течение на годината физическото лице е преминало от облагане с патентен данък към облагане по общия ред
 • Едноличните търговци прилагат към декларацията годишен отчет за дейността

Кой ползва данъчно облекчение?

 • Лица с 50% и над 50% намалена работоспособност, при условие, че облекчението не е ползвано през годината
 • Лица, правили през годината лични вноски за доброволно осигуряване и застраховки „Живот“
 • Лица, внесли през годината лични осигуровки за осигурителен стаж при пенсиониране
 • За направени дарения при определени условия
 • Облекчение за млади семейства за лихвените плащания по ипотечен кредит при определени условия
 • Данъчно облекчения за деца от 2015г. – за деца до 18г. за единия родител

Кой ползва отстъпка?

Всеки, който подаде данъчната си декларация по електронен път до 31-ви март и внесе дължимия данък до 30 юни, при условие, че няма други задължения към датата на подаване на декларацията.

В какъв срок трябва да подам данъчната си декларация?

Тази година срокът е 30 април.

В какъв срок трябва да внеса данъка си?

До 30 юни.

Декларацията облага ли всичките ми доходи, вкл. тези от чужбина?

Да.

Ако доходите са на лице, което е малолетно, непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице кой подава декларацията?

Декларацията се подава от родители, настойници или попечители.
Данъчно задълженото лице, обаче, остава получателят на доходите.

Данъчни регистрации в България като физическо лице

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button