Документация за регистрация на фирма – ЕООД, ООД, ЕТ, АД

Дружествен договор или Учредителен акт. Протокол с решения. Съгласие за управление и спесимен – нотариално заверено. Документ от банката за внесен капитал.
Документация за регистрация на фирма – ЕООД, ООД, ЕТ, АД

За да регистрирате фирма с правен тип като ЕООД или ООД, трябва да следвате следните стъпки и да представите съответните документи:

 

 1. Заявление – Попълнете Заявление А4 за регистрация на фирма.

 2. Документи за учредителната форма – Предоставете Дружествен договор (за ООД) или Учредителен акт (за ЕООД). Дружественият договор трябва да изразява съгласието на съдружниците за учредяване на дружеството и може да бъде сключен и чрез пълномощник. Не е необходима нотариална заверка, но трябва да отразява фирмата, предмета на дейност, размера на вноските на всеки съдружник и капитала.

 3. Протокол с решения – Съставете Протокол с решения, който да отразява решенията на общото събрание на съдружниците.

 4. Съгласие за управление и спесимен – Нотариално заверено съгласие на управителя за управление на фирмата.

 5. Документ от банката – Предоставете документ от банката, който потвърждава внесения капитал.

 6. Декларации – Попълнете и подпишете следните декларации:

  • Декларация по чл.142 ТЗ (Забрана за извършване на конкурентна дейност)
  • Декларация по чл.141, ал.8 ТЗ (Декларация, че управителят отговаря на изискванията на закона за управител на фирма)
  • Декларация по чл.13, ал.4 ЗТР (Декларация относно истинността на заявените обстоятелства и представените за обявяване актове)
 7. Документ за внесена такса – Предоставете документ, който доказва, че сте заплатили таксата за вписване.

 8. Декларация по чл.15, ал.5 – Попълнете тази декларация само ако заявлението се подава от пълномощник.

Важни бележки:

 • Наименованието на фирмата трябва да бъде уникално и да не бъде използвано от други фирми.
 • Фирмата трябва да бъде изписана на български език.
 • Необходимо е да бъде назначен управител.
 • Минимумът от капитала трябва да бъде внесен в съответствие със закона.
 • Всички документи трябва да бъдат коректно написани и представени, в противен случай регистрацията може да бъде отказана.

След подаването на всички документи и плащане на таксата за вписване, фирмата ви ще бъде регистрирана в Търговския регистър.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button