Допълнителни отчети за дейността на фирмата

Счетоводен баланс; Отчет за приходите и разходите; Отчет за паричните потоци; Отчет за собствения капитал;
Допълнителни отчети за дейността на фирмата

Допълнителни отчети за дейността на фирмата

Според закона за счетоводството в България, следните организации и предприятия са задължени да публикуват годишен финансов отчет в интернет или икономическо издание:

 1. Търговски предприятия, които подлежат на независим финансов одит и не са пререгистрирани в Търговския регистър при Агенция по вписванията до 31 май 2010 г.

 2. Юридически лица, които не са търговци и не са определени за осъществяване на общественополезна дейност.

 3. Неперсонифицирани дружества (Граждански дружества).

 4. Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност и търговските представителства.

 5. Юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, след като бъдат вписани в Централния регистър при Министерството на правосъдието съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Както се посочва, годишният финансов отчет трябва да бъде публикуван в Търговския регистър, а това включва следните видове предприятия, регистрирани по Търговския закон в България:

 1. ЕТ (еднолични търговци), подлежащи на финансов одит.

 2. ООД (дружества с ограничена отговорност).

 3. ЕООД (еднолични дружества с ограничена отговорност).

 4. КД (командитни дружества).

 5. СД (събирателни дружества).

 6. АД (акционерни дружества).

 7. ЕАД (европейски акционерни дружества).

 8. Кооперации и всички други правни форми, предвидени в Търговския закон.

Годишният финансов отчет трябва да бъде подаден от всички тези предприятия, независимо от тяхната дейност през предходната година или специфичните им характеристики като патентиране, регистрация по ДДС, касов апарат и начин на получаване на плащания.

Специфично, всички предприятия, регистрирани или пререгистрирани в Агенция по вписванията, трябва да публикуват своите годишни финансови отчети за предходната година до 30 юни на следващата година, и това задължение се прилага всяка година.

100% Безплатна консултация от наш експерт!

Кликнете върху бутона отдясно, за да научите повече за уеб дизайн и начините, чрез които можем да помогнем на бизнеса Ви да изпъкне онлайн!

Според закона за счетоводството в България, следните предприятия подлежат на независим финансов одит

Независим финансов одит

Според закона за счетоводството в България, следните предприятия подлежат на независим финансов одит:

 1. Акционерни дружества и командитни дружества с акции.
 2. Предприятия, които са емитенти на ценни книжа, съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
 3. Кредитни институции, застрахователни и инвестиционни предприятия, дружества за допълнително социално осигуряване и управляваните от тях фондове.
 4. Предприятия, за които законът изисква провеждането на независим финансов одит.
 5. Всички предприятия, които не са споменати по-горе и не прилагат облекчена форма на финансова отчетност, както и бюджетните предприятия.

Годишният финансов отчет на фирма трябва да бъде публикуван в сроковете, предвидени от закона, независимо дали фирмата е извършвала дейност през годината или не. Ако фирмата не е извършвала дейност през годината, трябва да бъде изготвен и публикуван нулев финансов отчет.

Глобите за непубликувани отчети варират от 500 до 2000 лева за виновното лице и от 500 до 3000 лева в имуществена санкция за юридическо лице или едноличен търговец при повторно нарушение.

Елементите на годишния финансов отчет на дружеството, които подлежат на публикуване, включват:

 1. Счетоводен баланс.
 2. Отчет за приходите и разходите.
 3. Отчет за паричните потоци.
 4. Отчет за собствения капитал.
 5. Приложение с информация за прилаганата счетоводна политика и за състоянията и измененията в активите и пасивите, приходите и разходите, паричните потоци и други оповестявания съгласно счетоводните стандарти.
 6. Доклад за заверка, изготвен от регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие.
 7. Годишен доклад за дейността и годишен консолидиран доклад за дейността, приети от общото събрание на акционерите или съдружниците, или съответния орган.

Публикацията на годишния финансов отчет трябва да стои на разположение в интернет или икономическо издание за минимум 3 години. Отчетите могат да бъдат изпращани и публикувани в различни формати като JPG, PDF, BMP, PNG, TIFF, JPEG, GIF. Освен счетоводните отчети, фирмите могат да приложат и рекламни материали, презентации, оферти и други документи към своите счетоводни отчети.

Колко струва по пера

Публикацията на годишни финансови отчети и други документи на фирма включва следните такси и процедури:

Такса за публикация на годишни финансови отчети (ГФО) в икономически сайт: 5,00 лева.

Такса за публикация на отчети в Търговския регистър: 60,00 лева.

Такса за сканиране на годишни финансови отчети (ГФО): 10,00 лева.

Такса за публикация на Годишен отчет за дейността: 30,00 лева.

Такса за сканиране на Годишен отчет за дейността: 35,00 лева.

Таксите могат да бъдат заплатени чрез банков превод на следната банкова сметка:

IBAN: BG49INTF40015069223328

BIC: INTFBGSF

Титуляр: ПО-ДОБРО ЕООД

МОЛ: Ивайло Иванов

Основание: Публикуване на ГФО на фирма …

Също така, можете да използвате услугите на офисите на Еконт за плащане на таксите, като преведете парите на името на фирмата:

Титуляр: ПО-ДОБРО ЕООД

ЕИК: 202436532

Телефон за връзка: 0988 37 96 22

За всяка публикация на документи се издава фактура, която ще бъде изпратена на вашия имейл адрес.

Отчетите трябва да бъдат предоставени в следните формати: JPG, PDF, BMP, PNG, JPEG, GIF, TIFF. След получаване на информация за извършено плащане и предоставяне на отчетите, те ще бъдат публикувани в сайта на фирмата в рамките на 2 дни. Ще получите обратно имейл с линк към страницата, на която са публикувани отчетите.

Важно е да отбележим, че за търговските дружества (ООД, ЕООД, АД и др.) се изисква и решение на Управителния орган (Общото събрание или едноличен собственик на капитала) за приемане на ГФО и решение за разпределение на печалбата или покриване на загубата за предходната година. Ако отчетите не са придружени от такова решение, публикуването им ще бъде отказано.

разходи ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button