Корпоративно и търговско право

В областта на Търговското право предлагаме следните правни услуги:

Корпоративно и търговско право

Корпоративно и търговско право

Оказваме широк спектър от правни услуги, свързани с търговските дейности на нашите клиенти. Някои от основните услуги, които предоставяме, включват:

 1. Консултации в избора на подходяща правно-организационна форма за бизнеса на търговеца.

 2. Учредяване и регистрация на търговски дружества и еднолични търговци.

 3. Учредяване на холдингови дружества и консорциуми.

 4. Регистрация на търговски представителства на български и чуждестранни фирми, както и търговски организации.

 5. Консултации на местни и чуждестранни търговски дружества по различни въпроси, свързани с тяхната дейност и управление.

 6. Регистрация на последващи промени в търговски дружества и еднолични търговци.

 7. Преобразуване на търговски дружества, включително вливане, сливане, отделяне и разделяне.

 8. Правен анализ на предприятия и тяхната дейност.

 9. Сделки с търговски предприятия, включително придобивания, трансформации, наеми и покупко-продажби на предприятия.

 10. Прехвърляне на акции, дружествени дялове и търговски предприятия.

 11. Промени в капитала и структурата, включително промени във вида на акциите и апортни вноски.

 12. Консултации и съдействие по лицензионни и разрешителни режими.

 13. Корпоративно управление.

 14. Изготвяне на договори за управление и договори с търговски представители, включително прокуристи, обикновени пълномощници и търговски посредници.

 15. Предоставяне на правни консултации по търговски сделки.

 16. Изработка на типови договори за търговската дейност на дружества в различни сектори на икономиката.

 17. Изготвяне и съдействие при сключването на всички видове търговски сделки, като сделки с недвижими имоти, ценни книги, лизингови сделки, договори за превоз, строителство, продажби, доставки, комисионни и дистрибуторски договори, посреднически договори, франчайзинг, кредити и други.

 18. Прекратяване, ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества.

 19. Съдействие при защитата на права, свързани с търговска марка, при нелоялна конкуренция или недобросъвестна рекламна практика.

 20. Консултации по банкови сделки.

 21. Правни консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании.

 22. Консултации в областта на имущественото и личното застраховане.

 23. Учредяване и вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, включително ипотеки, особени залози и други.

 24. Правни анализи и консултации по приватизационни сделки и следприватизационни проблеми.

 25. Изготвяне на тръжна документация за участие в обществени поръчки.

 26. Участие в преговори и медиация.

 27. Представителство на търговци пред държавни институции и регулатори.

 28. Процесуално представителство и правна защита по търговски спорове пред всички съдебни инстанции, включително особени юрисдикции и арбитражни съдилища.

Тези услуги се предоставят с оглед на изпълнението на законовите изисквания и на наличната регулаторна среда и се персонализират в зависимост от конкретните потребности и цели на нашите клиенти.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button