Ликвидации на компании

На 18 март 2020 г. беше обявено, че процедурата за прекратяване на търговска дейност и ликвидация на дружества, наречена и “закриване на фирма”, обикновено отнема поне 6 месеца. Този процес се извършва често, когато бизнесът не е успешен или когато има конфликти между съдружниците.

Ликвидации на компании

Ликвидации на компании - закриване на фирма

На 18 март 2020 г. беше обявено, че процедурата за прекратяване на търговска дейност и ликвидация на дружества, наречена и “закриване на фирма”, обикновено отнема поне 6 месеца. Този процес се извършва често, когато бизнесът не е успешен или когато има конфликти между съдружниците.

Процедурата за прекратяване на дейността на търговско дружество чрез ликвидация започва с уведомление до Националната агенция за приходите (НАП) на адреса на регистрация на дружеството. Това изисква подаване на заявление за издаване на удостоверение съгласно закона.

Издаването на това удостоверение обикновено отнема около 2 месеца. В случай, че фирмата не е извършвала дейност, срокът може да бъде по-кратък. Удостоверението се подписва и подава от управителя на дружеството или от упълномощен представител, включително упълномощен адвокат.

След като е завършила процедурата по уведомяване на НАП, може да започне процедурата по вписване на ликвидацията в Търговския регистър и Регистъра на юридически лица с нестопанска цел. Тази процедура може да се извърши лично в офисите на Агенцията по вписванията или онлайн чрез електронен подпис на упълномощен адвокат.

Процесът на вписване на прекратяването на стопанската дейност включва две отделни стъпки и изисква подаването на различни заявления и документи пред Търговския регистър. Този процес може да продължи най-малко 6 месеца.

По време на срока на ликвидацията, търговецът следва да регулира всички задължения към трети лица и да предаде разплащателните си ведомости на Националната охранителна служба.

Когато всички задължения са изпълнени, ликвидаторът може да завърши ликвидацията и да подаде заявление за заличаване на дружеството пред Търговския регистър. След това дружеството се счита за закрито.

MOXX Accounting предоставя съдействие при процеса на прекратяване на търговска дейност и ликвидация на фирма и може да съдейства в изготвянето на необходимите документи и провеждането на цялата процедура по ликвидация на компанията.

Тази информация не представлява правно становище или съвет и не включва всички детайли от процедурата.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button