Регистрация и дерегистрация на трудови договори

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда.

Регистрация и дерегистрация на трудови договори

Регистрация и дерегистрация на трудови договори

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда.

Предоставяната от нас услуга по регистрация на трудови договори включва следните основни дейности:

  1. Изготвяне на трудови договори: Ние подготвяме трудови договори в съответствие с Кодекса на труда и другите приложими нормативни актове. Този процес гарантира, че всички необходими елементи и условия са включени в договорите.

  2. Изготвяне на допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване: При нужда, ние създаваме допълнителни споразумения или заповеди за прекратяване на трудовите договори, които се изискват поради промени в работните условия или прекратяване на работния отношения.

  3. Изготвяне и подаване на уведомления в НАП: Ние се грижим за подготовката и подаването на необходимите уведомления към Националната агенция по приходите (НАП) при сключване, промяна и прекратяване на трудови договори.

  4. Попълване на трудови книжки: При сключване, промени и прекратяване на трудови договори, ние извършваме необходимите процедури за попълване на трудовите книжки на служителите.

  5. Съдействие при окомплектоване на досиета на служители: Ние помагаме със съставянето и управлението на досиетата на служителите, включително събирането на всички необходими документи и информация.

  6. Администриране на трудово-правните отношения: Ние се грижим за всички аспекти на администрацията на трудово-правните отношения, включително изготвянето на служебни бележки, удостоверения, уволнителни писма и други съответни документи.

  7. Консултации при трудови и осигурителни казуси: Нашите експерти предоставят консултации и съдействие при възникване на трудови и осигурителни проблеми, свързани с трудови правоотношения, като предоставят правна помощ и съвети.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button