Счетоводство на клон на чуждестранно юридическо лице

Счетоводство на клон на чуждестранно юридическо лице

КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАНЕН ТЪРГОВЕЦ

Текстът обяснява процеса на регистриране на клон на чуждестранно търговско лице в българския търговски регистър, както и основните характеристики на този клон. Важният аспект е, че клонът не е самостоятелен правен субект и извършва дейността на чуждестранния търговец.

Според националния закон, чуждестранно търговско лице може да регистрира клон в българския търговски регистър, управляван от Агенцията по вписванията (съгласно член 17а, параграф 1 от Търговския закон и член 25 от Закона за насърчаване на инвестициите). Важно е да се отбележи, че клонът не е самостоятелен юридически субект, а представлява разширение на чуждестранното лице. Той може да сключва сделки, но всички права и задължения, свързани с тези сделки, се приписват на чуждестранното лице, а не на клонът.

Текстът уточнява също, че исковете, произтичащи от спорове с клон, могат да се предявяват срещу чуждестранния търговец и в седалището на клонът, съгласно член 20 от Търговския закон.

Клонът има свое седалище и адрес на управление, и може да има различен предмет на дейност от чуждестранния търговец. Тези данни се вписват в Търговския регистър.

От гледна точка на данъчното законодателство, клонът се счита за място на стопанска дейност. Този статус се определя съгласно конкретния раздел и параграф в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (§ 1, т. 5, буква “а”). Освен това клонът на чуждестранния търговец има задължението да води търговски книги и да съставя баланс като самостоятелен търговец.

вписване в търговския регистър КЛОН НА ЧУЖДЕСТРАННО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ

Обстоятелства, които подлежат на вписване в Търговския регистър

Регистърът съдържа информация, свързана с чуждестранното лице и неговия клон, а също и всички промени в тези данни. Тази информация включва следното:

  1. Данни за чуждестранното лице: Тук се вписват правната форма и името на чуждестранното лице, както и името на клонът, ако то се различава от името на чуждестранното лице. Също така се вписват регистрационния номер и мястото на регистрация на чуждестранното лице, ако такова се изисква от приложимото право. Ако чуждестранното лице не е от държава-членка на Европейския съюз, се посочва правото на държавата, което се прилага за него.

  2. Лица, представляващи чуждестранното лице: Регистърът съдържа информация за лицата, които представляват чуждестранното лице според регистъра. Това включва начина на представляване, както и информация за ликвидаторите и синдиците, а също и техните правомощия.

  3. Промени и събития: Регистърът отразява всички промени и събития, свързани с чуждестранното лице и неговия клон. Това включва закриването на клонът, прекратяването на съществуването на чуждестранното лице, начина на ликвидация, продължаване на дейността след прекратяването на ликвидацията, както и всички съдебни актове по несъстоятелност, които се засичат в регистъра, в който чуждестранното лице е регистрирано.

  4. Документи в регистъра: В регистъра се съхранява препис от учредителния акт, договора или устава на чуждестранното лице, който съдържа всички изменения и допълнения след вписването на клонът. Също така се включва и всякакъв годишен финансов отчет на чуждестранното лице, след като този отчет бъде вписан или представен съгласно законодателството на страната, където чуждестранното лице е регистрирано.

 

Прекратяване

Предимство на клона е, че прекратяването му се осъществява без производство по ликвидация, а само със заявление до Търговския регистър, след което клона се закрива. В това отношение клонът е добра алтернатива на дъщерното дружество.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button