Счетоводство на нотариус

Разпоредбата на чл.33 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност задължава всеки нотариус да води счетоводство, въпреки, че не е предприятие по смисъла на чл.1, ал.2 от Закона за счетоводството /ЗСч./.

Счетоводство на нотариус

Задължението на нотариус – регистрирано по ЗДДС физическо лице да води счетоводна отчетност.

Според чл.33 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, всеки нотариус е задължен да води счетоводство, въпреки че не се счита за предприятие според Закона за счетоводството. Съгласно чл.4, ал.1 от Закона за счетоводството, счетоводството и финансовите отчети трябва да се изготвят съгласно изискванията на този закон и съобразно основните счетоводни принципи. Нотариусът трябва да утвърди формата на счетоводството, която позволява хронологичното и систематичното (аналитично и синтетично) счетоводно отчитане, както е предвидено в чл.12 от Закона за счетоводството.

Задълженията на регистрираните по ЗДДС лица се определят в част Шеста на същия закон. Следователно, избраната и одобрена форма на счетоводно отчитане трябва да съответства на изискванията на Закона за счетоводството и да позволява на органите по приходите да установяват задълженията на регистрираното лице по ЗДДС.

счетоводство на нотариус

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button