Счетоводство на търговско представителство

Счетоводство на търговско представителство

ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ

Равната уредба на търговското представителство на чуждестранно лице в Република България се определя главно чрез Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) и Правилника за вписване в Единния търговски регистър на Българската търговско-промишлена палата.

Според Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), търговското представителство на чуждестранно лице се определя като физическо или юридическо лице, което представлява интересите на чуждестранна компания в България, но не извършва търговска дейност или производство на територията на страната. То може да представлява и улеснява връзките на чуждестранната компания с български клиенти и партньори.

За да се регистрира търговското представителство в България, чуждестранната компания трябва да следва процедурите и изискванията, предвидени в Правилника за вписване в Единния търговски регистър на Българската търговско-промишлена палата. Това включва представяне на документи, свързани със създаването и функционирането на представителството, както и плащане на съответните такси.

След успешната регистрация, търговското представителство има право да извършва ограничен набор от дейности, свързани с поддържането и развитието на бизнеса на чуждестранната компания в България. Този законов режим позволява на чуждестранни инвеститори да установят присъствие в страната, без да се налага да създават нова юридическа структура като дъщерно дружество.

100% Безплатна консултация от наш експерт!

Кликнете върху бутона отдясно, за да научите повече за уеб дизайн и начините, чрез които можем да помогнем на бизнеса Ви да изпъкне онлайн!

същност на търговското представителство

Същност на търговското представителство

Чуждестранно лице, което е оторизирано да извършва търговска дейност в съответствие със своето национално законодателство, има право да учреди търговско представителство в Република България. Това търговско представителство не се счита за отделен правен субект и остава част от чуждестранното лице. Според член 24, алинея 2 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), търговското представителство няма статут на юридическо лице и не е отпуснато да провежда стопанска дейност. То става фактически оперативно след регистрацията си в Единния регистър на Българската търговско-промишлена палата, разположен в град София.

Въпреки че търговското представителство не представлява ново юридическо лице, то все пак трябва да бъде регистрирано в Регистър БУЛСТАТ, който е административната база на Агенцията по вписванията, в срок от 7 дни след регистрацията си в регистъра на Българската търговско-промишлена палата, съгласно член 3, алинея 1, точка 4 от Закона за Регистър БУЛСТАТ.

Търговското представителство главно изпълнява подпомагащи функции, като рекламира и насърчава интересите на чуждестранното лице. За тази цел, търговското представителство може да сключва различни договори от името и за сметка на чуждестранното лице, като например договори за наем на помещения или закупуване на офис материали. Търговското представителство получава средства за своята дейност от чуждестранното лице, но не може да генерира приходи или печалба. Според член 24, алинея 3 от ЗНИ, сделките, които чуждестранното лице сключва с местни лица за нуждите на регистрираното представителство, следват правилата за сделки между местни лица.

Търговското представителство може също така да има свой собствен персонал, като се разпознава като работодател съгласно Кодекса на труда. Търговското представителство е задължено да има указан адрес в Република България, който се вписва при неговата регистрация в Единния регистър на Българската търговско-промишлена палата.

Регистрация на търговско представителство на чуждестранно лице

Съгласно Устава на Българската търговско-промишлена палата (БТПП), тази институция поддържа единен търговски регистър за фирми, които са активни в страната, както и за фирми в процес на ликвидация или несъстоятелност. Този регистър е общодостъпен, което означава, че всяко лице може да получи информация, както устно, така и писмено, относно наличието на търговско представителство или други фирми и събития, подлежащи на вписване в регистъра.

Създаването на търговско представителство в Република България се осъществява с регистрацията му в Единния търговски регистър на Българската търговско-промишлена палата. Това означава, че търговското представителство съществува правно от датата на регистрацията си в този регистър.

За да бъде успешно регистрирано търговско представителство в регистъра на БТПП, законният представител на чуждестранното лице или лице, което е получило ясно и нотариално заверено пълномощно за тази цел, трябва да подаде заявление за регистрация и да приложи определени документи:

  1. Официален документ за регистрацията на чуждестранното лице, издаден от съответния компетентен орган в съответствие с националното законодателство на това лице.
  2. Официален документ, удостоверяващ лицата, които управляват и представляват чуждестранното лице, издаден от същия компетентен орган.
  3. Решение на управителния съвет на чуждестранното лице за създаване на търговско представителство в Република България.
  4. Специално нотариално заверено пълномощно, издадено от чуждестранното лице, което упълномощава лицето, отговорно за регистрацията и управлението на търговското представителство в Република България и определя обема на предоставените му права. Може да бъде представен и оригинално заверен препис на това пълномощно.
  5. Оригинал или копие на специфични документи, подписани от лицето или лицата, които представляват чуждестранното лице в Република България, и са заверени от нотариус или придружени със специална декларация по образец, предоставен от БТПП.
  6. Попълнена информационна карта по образец на БТПП.
  7. Документ за заплатената такса за регистрация съгласно Тарифата за цените на услугите, предоставяни от БТПП (по този таксен клас, който съответства на левовата стойност на 120 евро, изчислена по курса на Българската национална банка).

Документите по пунктове 2 и 3 след като са издадени от компетентния орган в чуждата държава, трябва да бъдат заверени за автентичност от подходящ орган в същата държава. След това те трябва да бъдат преведени от упълномощен български преводач и легализирани от Управление “Консулско” при Министерството на външните работи на Република България.

Ако документите са издадени от държава, която е страна по Хагската конвенция от 1961 г., и върху тях е поставен “апостил” в оригинал, те не изискват допълнителни заверки и се представят с превод на български език.

След подаването на необходимите документи, регистрацията на търговското представителство се извършва в срок от три дни. БТПП предоставя и възможност за експресна регистрация в рамките на три часа или двадесет и четири часа, при заплащане на съответната такса (30% или 20% над обичайната такса).

търговско представителство на чужденци
разрешение за продължително пребиваване в българия

Разрешение за продължително пребиваване в България

След като Република България стана член на Европейския съюз, стана актуално придобиването на разрешение за продължително пребиваване в страната. Откриването на търговско представителство предоставя правото на чужденци да получат това разрешение за пребиваване в България.

Според член 15, алинея 2 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), може да се издаде виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до една година и право на пребиваване до 360 дни (известна като “Виза Д”) на чужденци, които са изпратени от чуждестранни работодатели с цел осъществяване и поддържане на инвестиции, които са сертифицирани съгласно Закона за насърчаване на инвестициите. Този тип виза създава възможност за дългосрочно пребиваване в България.

Също така, чужденците, които притежават Виза Д и са представители на чуждестранни търговски дружества, регистрирани в Българската търговско-промишлена палата, имат право да получат разрешение за продължително пребиваване на територията на Република България. Това е предвидено съгласно член 24, алинея 1, точка 6 от ЗЧРБ. Такова разрешение за продължително пребиваване позволява на чужденците да останат в страната за по-дълъг период и да участват активно в бизнес дейността на търговското представителство и свързаните с нея инвестиции.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button