Възможност за предоставяне на фирмен адрес

Всяка фирма има адрес, на който е регистрирана. Това е условие за вписването ѝ в Тъгвоския регистър. Този адрес се нарича седалище и адрес на управление.

Възможност за предоставяне на фирмен адрес
управление на адреси фирмен адрес

Смяна на адрес на фирма

Всяка фирма има адрес, на който е регистрирана. Това е условие за вписването ѝ в Тъгвоския регистър. Този адрес се нарича седалище и адрес на управление.

Седалище и управление на адрес

Всяка фирма в България трябва да има адрес, на който е регистрирана, като този адрес се нарича седалище и адрес на управление. Обаче не е задължително този адрес да бъде собствен или нает, съгласно българското законодателство. Това води до няколко важни аспекта:

 1. Неизискване на собствен или нает адрес: Фирмите не са задължени да притежават собствен адрес или да имат договор за наем на адреса, на който се регистрират.

 2. Плюсове на свободния избор на адрес: Този подход позволява на предприемачите да избират различни адреси за регистрацията на своите фирми без да поставят изисквания за собственост или наем на имот. Това може да бъде полезно, особено за стартове, които не разполагат със собствено имущество или не искат да поемат допълнителни разходи.

 3. Недостатъци на свободния избор на адрес: От друга страна, свободата на избор на адрес позволява на фирмите да се регистрират на адреси, които нямат реално връзка с техните дейности. Този проблем може да доведе до получаване на поща и документи, включително официални съобщения от государствени органи, на грешни места, което може да доведе до сложности и забавяне в решаването на важни въпроси.

Така че, въпреки свободата в избора на адрес за регистрация на фирма, предприемачите трябва да се внимават и да избират адрес, който реално може да служи за целите на тяхната дейност и да осигури гладко функциониране на фирмата.

Как се сменя адрес на фирма?

Седалището на всяка фирма може да се промени, но този процес изисква определени стъпки и формалности. Промяната на адреса на дружество с ограничена отговорност (ЕООД или ООД) в България се извършва чрез вписване на промяната в Търговския регистър. Ето какви са основните етапи на този процес:

 1. Решение за промяна: Решението за промяна на адреса на фирмата се взема от управителния орган на фирмата. При ЕООД това е едноличният собственик на капитала, а при ООД решението се взема от общото събрание на съдружниците.

 2. Актуализация на документи: След вземането на решението, трябва да се актуализират учредителният акт (за ЕООД) или дружественият договор (за ООД), като се включи новият адрес на седалището и адрес на управление на фирмата.

 3. Подготовка на необходимите документи: За да се извърши вписването на промяната в Търговския регистър, трябва да се подготвят следните документи:

  • Протокол от решението за промяната на адреса.
  • Актуализиран учредителен акт или дружествен договор.
  • Декларация за истинност, която потвърждава правилността на предоставената информация.
  • Платежно нареждане за държавната такса от 15 лева, ако документите се подават по електронен път.
 4. Подаване на заявление: Документите и заявлението (често наречено “Заявление А4”) за промяна на адреса на фирмата се подават в Търговския регистър.

 5. Вписване на промяната: След подаването на документите и плащането на таксата, промяната на адреса на фирмата се вписва в Търговския регистър.

След извършването на тези стъпки, фирмата ще има актуализиран адрес на седалището и адрес на управление. Важно е да се спазват всички необходими формалности и да се уверите, че информацията е коректна, за да избегнете бъдещи проблеми или забавяния в административния процес.

Седалището на всяка фирма може да се промени, но този процес изисква определени стъпки и формалности.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button