Абонаментно обслужване на фирми

Предоставянето на обслужването включва консултиране на клиента по всички правни въпроси и изисква подробно и изчерпателно разбиране на дейността на фирмата. Този процес има за цел намирането на бързи и подходящи решения за текущите проблеми и предизвикателства.

Абонаментно обслужване на фирми

Пълното обслужване на фирмата се изразява в следните аспекти:

 • Предоставяне на консултации и съвети по всички правни въпроси, включително търговска дейност, отношения с контрагенти, водене на преговори, договаряне с банки и взаимоотношения между работодател и работник.
 • Провеждане на обучение за начин на водене на преговори и сключване на договори, както и за начин на съставяне на първични документи.
 • Преглед, изменение, допълнение или съставяне на нови вътрешни фирмени документи като образци на договори, общи условия, правилник за вътрешния трудов ред и етичен кодекс.
 • Съставяне и проверка на търговски договори, общи условия, рамкови споразумения и анекси.
 • Изготвяне на трудови договори, анекси към тях, характеристики на длъжностите и заповеди относно назначения и уволнения.
 • Образуване и водене на съдебни производства за защита на интересите на фирмата.
 • Цялостно проучване на имущественото състояние на лице, включително проверка в имотния регистър и регистъра за обществени поръчки за сключени договори.
 • Провеждане на заповедни производства и изпълнителни дела за събиране на вземания на клиентите.
 • Изготвяне на необходимите документи и регистрация на промени в търговския регистър, включително промяна, изменение и допълнение на Дружествения договор, договори за управление и подготовка на документи за събрания на съдружниците или акционерите.
 • Пълни консултации по Закона за обществените поръчки и изготвяне на съответната документация, включително участие в тръжната процедура като квалифициран адвокат.
 • Предоставяне на лицензирани преводачески услуги.

Виж тук всичко свързано с регистрирането на фирма от MOXX Accounting.

Пълното обслужване на фирмата се изразява в следните аспекти

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button