Годишни данъчни декларации и отчети

MOXX Accounting предоставя разнообразни услуги по подготовка и подаване на данъчни декларации за различни видове клиенти.

Годишни данъчни декларации и отчети

Подаване на декларации

MOXX Accounting предоставя разнообразни услуги по подготовка и подаване на данъчни декларации за различни видове клиенти. Ето какво предоставя фирмата:

  • Данъчни декларации за местни организации и лица: Всяка местна организация и физическо лице са задължени да декларират своите приходи чрез подаване на годишна данъчна декларация заедно с приложения и финансови отчети.
  • Корпоративни данъчни декларации: Съгласно изискванията на Закона за Корпоративно Подоходно Облагане (ЗКПО), всяко регистрирано юридическо лице на територията на България е задължено да подаде годишна данъчна декларация и финансов отчет за дейността си от изминалата година не по-късно от 31 март на следващата година. MOXX Accounting предоставя счетоводни услуги, които покриват тези изисквания за местни и международни компании, клонове, съдружия и други, спазвайки всички счетоводни стандарти и данъчни закони.
  • Данъчни декларации за чуждестранни физически лица с недвижимо имущество в България: Чуждестранните граждани, които притежават имущество в България чрез юридическо лице, са задължени да подадат годишни данъчни декларации, да декларират своето недвижимо имущество и да заплатят съответните данъци. Краен срок за плащане на данъка върху недвижимото имущество (31 март) съвпада със срока за подаване на годишната данъчна декларация за юридически лица в България.
  • Данъчни декларации за физически лица: Всяко физическо лице в България, което получава възнаграждения извън трудови правоотношения, хонорари и други, трябва да предостави информация за своите доходи за текущата година пред българските данъчни институции. Крайният срок за това е 30 април на следващата година.

MOXX Accounting предлага съдействие със събиране на документите за доходите, изчисление и подготовка на плащанията за данъците и подаване на годишната данъчна декларация пред местните данъчни институции.

Виж тук всичко свързано с регистрирането на фирма от MOXX Accounting.

Годишни данъчни декларации и отчети

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button