Деклариране на липса на дейност в Статистика / НСИ

През 2024 година, някои компании в България са задължени да представят декларация за липса на дейност, ако през 2023 година не са провеждали никаква дейност съгласно Закона за счетоводството (ЗСч).

Деклариране на липса на дейност в Статистика / НСИ

Деклариране на липса на дейност в Статистика / НСИ

През 2024 година, някои компании в България са задължени да представят декларация за липса на дейност, ако през 2023 година не са провеждали никаква дейност съгласно Закона за счетоводството (ЗСч). Това включва следните случаи:

  1. Новорегистрирани фирми, които не са стартирали дейност до края на съответната година.

  2. Съществуващи дружества, които временно или постоянно са спрели дейността си.

Собствениците на такива фирми трябва да бъдат много внимателни, тъй като често тези компании освобождават счетоводителите си или още не са наели такъв, поради липса на активност. Въпреки това, те все пак са задължени да предоставят определени документи до компетентните органи до 30 юни на годината след тази, в която компанията не е извършвала дейност според ЗСч.

Тези документи включват:

  1. Декларация за предприятия без дейност (Декларация за неактивност), която се подава към Националния статистически институт (НСИ) в установения срок. Тази декларация описва кода на икономическата дейност и преобладаващата форма на собственост. Може да бъде подадена на хартиен носител в съответното Териториално статистическо бюро (ТСБ), чрез изпращане на електронно съобщение до НСИ, използвайки квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК), издаден от НАП.

  2. Дружества, които са осъществявали дейност, но приходите и разходите за нея са били под 500 лева и не са подготвяли годишен отчет за дейността си, също трябва да подадат Декларация за неактивност към НСИ в същия срок.

  3. Декларация за липса на дейност в Търговския регистър. Всички фирми, които не са извършвали дейност през съответната година, могат да подадат Декларация по чл. 38, ал.9 от ЗСч до 30 юни на следващата година. Това освобождава фирмата от изискването да публикува Годишен финансов отчет (ГФО). Образци на необходимите декларации са достъпни на уебсайта на Търговския регистър. В допълнение към тях трябва да бъдат предоставени и Заявление – образец Г3, Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър на ЮЛНЦ, както и пълномощно, ако заявлението не се подава лично от законния представител на съответния търговец или юридическо лице с нестопанска цел. Тези документи трябва да бъдат подписани от управителя и подадени на хартиен носител в съответната териториална дирекция на Агенцията по вписванията или електронно на уебсайта на Търговския регистър. Тази услуга е безплатна.

Ако компанията не успее да изпълни гореспоменатите срокове, тя е задължена да изготви и подаде ГФО. Важно е да се отбележи, че според Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за счетоводството (ЗСч), фирмите подават Декларацията за липса на дейност само веднъж за първия отчетен период, в който не са извършвали дейност. Ако обстоятелствата не се променят, компаниите не са задължени да я подават през следващите години.

Виж тук всичко свързано с регистрирането на фирма от MOXX Accounting.

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button