2023: ПУБЛИКУВАНЕ НА ГФО В ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР И В РЕГИСТЪРА НА ЮЛНЦ

Крайният срок за публикуване на ГФО за 2022 г. в Търговския регистър и в Регистъра на ЮЛНЦ е 30 септември 2023 г.

2023: Публикуване на ГФО в Търговския регистър и в Регистъра на ЮЛНЦ

Кой има задължение за обявяне на ГФО?

Всички компании, които са провеждали икономическа дейност през 2022 година, както и еднолични търговци, подлежащи на задължителен независим финансов одит, фондации и сдружения (включително сдружения за напояване), кооперации и клоновете на чуждестранни юридически лица, трябва да публикуват своите Годишни финансови отчети (ГФО) за 2022 година в Търговския регистър или в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ).

Гражданските дружества (ДЗЗД) трябва да публикуват своите ГФО за 2022 година в печатно икономическо издание или на интернет сайт, който осигурява свободен и безплатен достъп до тях за период не по-кратък от три години след датата на публикуването им.

Всички компании, които са провеждали икономическа дейност през 2022 година, както и еднолични търговци, подлежащи на задължителен независим финансов одит

100% Безплатна консултация от наш експерт!

Кликнете върху бутона отдясно, за да научите повече за уеб дизайн и начините, чрез които можем да помогнем на бизнеса Ви да изпъкне онлайн!

Пълният комплект на Годишния финансов отчет, който трябва да бъде публикуван в Търговския регистър или в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ)

Какво включва Годишният финансов отчет?

Пълният комплект на Годишния финансов отчет, който трябва да бъде публикуван в Търговския регистър или в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), съдържа следните части:

 1. Счетоводен баланс.
 2. Отчет за приходите и разходите.
 3. Отчет за собствения капитал.
 4. Отчет за паричните потоци.
 5. Приложение.
 

Микропредприятията имат опцията да обявят само съкратен баланс по раздели и съкратен отчет за приходите и разходите, а не пълен комплект.

ГФО-то на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс по раздели и групи, съкратен отчет за приходите и разходите, и приложение.

Едноличните търговци, чиито нетни приходи от продажби за текущия отчетен период надвишават 200 000 лева и подлежат на задължителен независим финансов одит, трябва да изготвят пълен комплект ГФО.

Микро- и малките предприятия, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, имат възможността да не изготвят годишен доклад за дейността си.

Как се публикува ГФО в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ?

За публикуване на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2022 година са необходими следните документи:

 • Заявление, изготвено по образец Г2.
 • ГФО и Годишен доклад за дейността.
 • Декларация, съгласно чл. 62а, алинея 2, точка 2 от Наредба № 1 от 2007 година за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
 • Декларация с изтрити лични данни, съгласно същия член и алинея на същата наредба.
 • Декларация, съгласно чл. 13, алинея 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
 • Пълномощно.
 

ГФО и докладът за дейността трябва да бъдат предоставени в оригинал, нотариално удостоверен препис или заверен от заявителя препис. Когато документите се предават по електронен път, ГФО трябва да бъде четливо сканирано. Също така, пълният текст на одиторския доклад трябва да бъде публикуван.

Декларацията, съгласно чл. 62а, алинея 2, точка 2 от Наредба № 1 от 2007 година, се предоставя по предвиден образец и не изисква нотариално заверяване.

Важно е да се отбележи, че не се налага държавна такса за публикуване на ГФО.

Как се публикува ГФО в Търговския регистър и Регистъра на ЮЛНЦ?
Кой може да подаде ГФО в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ?

Кой може да подаде ГФО в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ?

Обикновено, документите за публикуване на Годишния финансов отчет (ГФО) се предоставят от адвокати или от счетоводителите, които са отговорни за изготвянето и подписването на отчета.

Важно е да се отбележи, че адвокатското пълномощно не изисква да бъде нотариално заверено и може да бъде предоставено без тази формалност.

Срещу това, пълномощното на счетоводителя задължително трябва да бъде нотариално заверено. Ако пълномощното е от името на счетоводна кантора с двама управители, заявител се счита за този, който представлява счетоводната кантора и е подписал заявлението по образец Г2. Този заявител трябва да подпише и декларацията съгласно чл. 13, алинея 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) и да бъде посочен като съставител в Годишния финансов отчет.

 

Какви са глобите , ако не се публикува ГФО?

приходите (НАП) списък с предприятията, които не са подали своите годишни финансови отчети за обявяване.

Санкциите, които се налагат в случай на неподаване на годишни финансови отчети, включват:

 • За отговорните длъжностни лица (управителите) се предвижда глоба в размер от 200 до 3000 лева.

 • За юридическите лица или едноличния търговец се определя санкция, която варира между 0,1% и 0,5% от нетните приходи от продажби за отчетния период, за който липсва финансовият отчет. Сумата на санкцията не може да бъде по-малка от 200 лева.

При повторно нарушение, санкцията се удвоява.

Виж тук всичко свързано с регистрирането на фирма от MOXX Accounting.

какви са глобите ако не се публикува гфо

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button