Закриване на фирми ЕООД и ООД

Закриване на фирми ЕООД и ООД

Закриване на фирми

Срокове и цени за закриване на фирма

Закриване на фирми ЕООД и ООД – процесът на закриване на дружество с ограничена отговорност (ООД) може да отнеме между 7 месеца и над година, в зависимост от конкретните обстоятелства на фирмата. Този процес зависи от три основни фактора:

 1. Имало ли е фирмата предишна дейност.
 2. Дали фирмата е в момента регистрирана за ДДС.
 3. Дали фирмата е имала служители с трудови договори в миналото.

Спрямо тези критерии, нашите цени за закриване на фирми започват от 490 лева. Важно е да се отбележи, че процесът отнема поне 7 месеца, но предлагаме гъвкава опция за плащане на цената на две вноски. Допълнителни разходи по закриването могат да бъдат в размер на 60-70 лева.

Закриване на фирма без дейност

Закриването на една фирма, независимо дали тя никога не е стартирала дейност или пък е имала краткотрайна активност, винаги изисква минимум 7 месеца за завършване на процеса.

В настоящия момент можем да предложим специална промоционална цена от 440 лева за закриване на фирма, която никога не е започнала бизнес дейност. Често се случва да има такива фирми, които се регистрират с надежда да развият бизнес, но не успяват да стартират дейност.

Ако вашата фирма е една от тези случаи, ние ще я закрием на цена от 440 лева, която може да бъде разделена на две вноски, ако клиентът така предпочита. Първата вноска е в размер на 310 лева, а втората – 130 лева.

Процедурата по закриване на фирми

Процедурата по закриване на дружества с ограничена отговорност (ООД) може да се опише като сложен и продължителен процес, който може да отнеме от 7 месеца до повече от една година, в зависимост от конкретните обстоятелства на фирмата.

Често хората се изненадват от факта, че регистрацията на фирмата отнема само 2-3 дни, докато закриването на същата фирма изисква значително повече време, дори месеци или години. Обаче тази разлика в продължителността има своите обяснения, които ще обясним по-долу.

Процесът по закриване включва няколко стъпки, като първо фирмата прекратява своята дейност. След това се изпраща уведомление до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) за прекратяване на дейността. Следва обявяването на ликвидация в Търговския регистър (ТР), както и изпращането на покана до всички кредитори на фирмата, независимо дали считате, че има такива или не. Допълнително се изпраща уведомление до Националния осигурителен институт (НОИ) и се предоставят разплащателни ведомости, ако такива съществуват. И накрая, фирмата се заличава от Търговския регистър.

Прекратяване на дейност

Процедурата за прекратяване на дейността на една фирма, независимо дали става дума за ЕООД (Еднолично Ограничена Отговорност) или ООД (Ограничена Отговорност), включва няколко важни стъпки:

 1. Решение на върховния орган: Първата стъпка е вземането на решение за прекратяване на дейността. Този решителен орган може да бъде едноличен собственик при ЕООД или общото събрание при ООД. Трябва също да се определи ликвидатор и срок на ликвидацията, който обикновено е минимум 6 месеца.

 2. Уведомление на НАП: След вземането на решение за прекратяване на дейността, фирмата трябва да уведоми Националната агенция по приходите (НАП). Това се извършва чрез подаване на заявление, съгласно член 77 от Данъчно-осигурителния процедурен кодекс (ДОПК). Срокът за издаване на удостоверение от НАП може да варира в зависимост от регистрацията по ДДС и може да отнеме до 2 месеца.

 3. Проверка от НАП: В рамките на този период, Националната агенция по приходите извършва проверка на дружеството, за да установи наличие на задължения. Въпреки това, дори и да има такива задължения, удостоверението по чл. 77 се издава.

 4. Обявление на ликвидация: След получаване на удостоверението от НАП, следва да се обяви ликвидацията на дружеството в Търговския регистър.

Тази процедура може да отнеме определено време и може да се продължи до над година, в зависимост от конкретната ситуация и сложност на дружеството.

Ликвидация на фирма

Процесът на ликвидация на фирмата включва следните важни стъпки:

1. Обявяване на ликвидация: След получаване на удостоверението от НАП, ликвидацията на фирмата се обявява в Търговския регистър (ТР).

2. Покана до кредиторите: След обявяването на ликвидацията, се издава покана до кредиторите на дружеството. Кредиторите имат срок от 6 месеца от датата на обявяване на ликвидацията, за да представят своите финансови претенции към фирмата в ликвидация.

3. Осребряване на имуществото: Ликвидаторът поема отговорността за осребряване на наличното имущество на фирмата, което ще бъде използвано за погасяване на евентуални задължения на дружеството.

4. Разпределение на останалото имущество: След изплащане на задълженията, останалото имущество се разпределя между съдружниците на фирмата като ликвидационен дял.

5. Дерегистрация по ДДС: Ако фирмата е била регистрирана по ДДС, ликвидаторът трябва да подаде документи в НАП за дерегистрация на дружеството. Този процес обикновено започва след обявяването на ликвидацията и продължава двуседмичен срок.

6. Уведомление на НОИ: За да завърши процедурата за закриване на фирмата, трябва да се подаде и заявление в Националния осигурителен институт (НОИ) съгласно член 5 от Кодекса на социалното осигуряване (КСО). Това уведомление информира института за ликвидацията и изисква предоставяне на разплащателни ведомости, ако фирмата е имала служители на трудов договор.

Този процес изисква сътрудничество със счетоводната фирма или счетоводителя, който се е грижил за счетоводното обслужване на фирмата. Той помага в изготвянето на книга с разплащателни ведомости, която съдържа информация за платените осигуровки и заплати на всички служители, които са работили за фирмата през нейната история.

Заличаване на фирмата от Търговския регистър

Процедура за заличаване на фирма от Търговския регистър (ТР) след приключване на ликвидацията й и издаването на удостоверение от Националната агенция за приходите (НОИ).

 1. След като НОИ издаде удостоверение и завърши ликвидацията на фирмата, може да се пристъпи към заличаването й от Търговския регистър (ТР).

 2. За тази цел, ликвидаторът на фирмата трябва да състави доклад, който описва всички стъпки, предприети по време на ликвидационния процес.

 3. Собственикът на фирмата или общото събрание трябва да одобрят съдържанието на доклада и да представят документите за заличаване на фирмата, включително и финалния ликвидационен баланс на дружеството, в Търговския регистър.

 4. Често хората се налага да се отърват бързо от фирмата си, например, ако трябва да започнат държавна работа или работа, при която не могат да имат собствени фирми.

 5. Понеже закриването на фирмата може да отнеме време, друго решение на проблема може да бъде прехвърлянето на фирмата на друго лице. В този случай, собственикът на фирмата прехвърля всички свои дялове в дружеството на друго лице, което поема отговорността за закриването на фирмата.

 6. След като прехвърлянето бъде извършено, новият собственик може да започне процеса на закриване на фирмата.

Виж тук всичко свързано с регистрирането на фирма от MOXX Accounting.

СРОКОВЕ И ЦЕНИ ЗА ЗАКРИВАНЕ НА ФИРМА

Свържете се с нас
за БЕЗПЛАТНА консултация!

Call Now Button